Toiminnan kehittäminen

Suomussalmen kunnan varhaiskasvatus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on, että asiat hoidetaan keskustelemalla huoltajien ja varhaiskasvatusyksikön henkilöstön sekä tarvittaessa esimiehen kanssa. Huoltajia kannustetaan avoimeen keskusteluun henkilöstön kanssa varhaiskasvatuksen arkeen ja toimintatapoihin liittyvistä asioista. Hyvä varhaiskasvatus rakennetaan yhdessä.

Muistutus

Mikäli asiat eivät yhdessä keskustelemalla ratkea, on palvelun käyttäjällä mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta liittyen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun. Muistutus tehdään kirjallisesti. Siinä tulee olla kirjattuna taho, jota muistutus koskee eli päiväkodin nimi ja ryhmä tai perhepäivähoitaja sekä muistutuksen aihe. Muistutuksesta tulee ilmetä myös muistutuksen tekijän yhteystiedot, jonne vastine toimitetaan.

Muistutus toimitetaan kunnan kirjaamoon sähköpostilla: kunta(at)suomussalmi.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös asiointipalveluun osoitteeseen: Sivistyspalvelut, Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI.

Kirjaamosta muistutus toimitetaan varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti ja siihen annetaan vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Muistutuslomake: Täytettävä pdf-lomake tai täytettävä word-dokumentti.

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatus kuuluu sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen. Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui pääosin voimaan 1.9.2018. Siinä säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta muun muassa neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §). Lisätietoa: Sosiaaliasiamiehen internetsivuilta Sosiaaliasiamies | Kainuun sote. Suomussalmi kuuluu Kainuun soten sosiaaliasiamiehen vastuualueeseen.

Suomussalmi