Ajankohtaista tietoa koronavirukseen liittyen

Tuoreimmat valtakunnalliset tiedot:
Valtioneuvoston sivu: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

THL:n sivu: Ajankohtaista koronaviruksesta

Tulossa 5.10.2020: Kainuun sote järjestää verkossa koulutustilaisuuden kai­nuu­lai­sil­le yh­dis­tys-, seu­ra- ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le. Lue lisää täältä. 

14.9.2020: Kasvomaskisuositus koko Kainuun alueella on voimassa 27.9. saakka

Kainuun soten tiedote täällä.

Kunta tiedottaa 2.9.2020: Kasvomaskien jako siirtyy Kylpylän kahvioon

Maskeja jaetaan suomussalmelaisille vähävaraisille torstaista 3.9.2020 alkaen Kylpylän kahviossa (Jalonkatu 1).

Kahvio avoinna seuraavasti:

  • ma, ke, to ja la 12–20
  • ti ja pe 8–20
  • su 12–16.30.

Kasvomaskien jako alkoi 31.8.2020 työpalvelukeskus Miilussa, mutta siirtyy 2.9. jälkeen Kylpylän kahvioon.

Kainuun sote tiedottaa 5.9.2020:
Mitä tarkoittavat altistuminen, karanteeni tai eristys ja mitä varotoimenpiteet ovat käytännössä.

Lue tiedote täältä.

Kainuun sote tiedottaa 28.8.2020: Ko­ko Kai­nuun alueel­le vä­li­tön kas­vo­mas­ki­suo­si­tus

Kuh­mos­sa on to­det­tu 3 uut­ta ko­ro­na­ta­paus­ta. Al­tis­tu­nei­ta on usei­ta ja kes­kei­sin al­tis­tu­mis­paik­ka on Tuu­pa­lan ala­kou­lu. Tar­tun­nan jäl­ji­tys on käyn­nis­tet­ty ja al­tis­tu­nei­ta on ryh­dyt­ty kon­tak­toi­maan Kai­nuun so­ten toi­mes­ta.

Hen­gi­tys­tieoi­rei­sia kan­sa­lai­sia pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ja vält­tä­mään kon­tak­te­ja mui­hin ih­mi­siin tes­ti­tu­lok­sen saa­mi­seen saak­ka.

Suo­jain­suo­si­tus voi­maan Kai­nuus­sa vä­lit­tö­mäs­ti

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee ko­ko Kai­nuun alueel­le kas­vo­mas­kien käyt­töä al­kaen vä­lit­tö­mäs­ti. Mas­ke­ja suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Lue THL:n maskisuositus täältä.

Lue koko  tiedote täältä.

Kainuun sote tiedottaa testaamisesta 26.8.2020:

Mi­kä­li epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa, tee en­sin tes­ti omao­lo.fi-pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­te.fi-palvelun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 116 117.

Kai­nuu­lai­set voivat ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa verran suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tio on 106 € alvittomasta hinnasta / tes­ti. Yli­me­ne­vä osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee et­tä muual­ta Suo­mes­ta tai ul­ko­mail­ta Kai­nuus­sa töis­sä kul­ke­vat pi­täi­si­vät tes­taus­kyn­nyk­sen ma­ta­la­na ja kä­vi­si­vät tes­teis­sä he­ti jos hen­gi­tys­tieoi­rei­ta il­maan­tuu.

Per­hees­sä yh­den oi­rei­sen tes­taa­mi­nen riit­tää

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten, et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen, jon­ka myö­tä yh­den oi­reet­to­man päi­vän jäl­keen voi pa­la­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­hön jos ei ennen oi­rei­den al­kua ole ollut ul­ko­maan mat­kalla tai al­tis­tu­nut koronavirukselle 14 vuorokauden sisällä.

Lue koko tiedote täältä.

Suomussalmella ajan koronatestiin voi varata omasoten kautta osoitteessa omasote.kainuu.fi. Jos omasote-palvelu ei ole käytössä, voi ajan varata puhelimitse terveysasemalta p. (08) 6156 6200, mutta takaisinsoittoa voi joutua odottamaan, jos puhelinpalvelussa on ruuhkaa. Suomussalmella näyte otetaan erillisellä pandemiavastaanotolla, eikä näytettä oteta siis esim. asiakkaan istuessa autossa. Aikoja on saatavilla arkisin klo 8-9 ja klo 12-13. Muulle ajalle ajan saa soittamalla terveysaseman numeroon.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta numerossa 0295 535 535. Tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Numeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Suomussalmen kunnassa on palattu normaaliin työskentelytapaan työpisteille ja kunnan henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaiseen etätyön tekemiseen. Kunnantalon ovet pidetään arkisin päiväsaikaan avoinna kuten ennen korona-aikaa.

Koronatilannetta seurataan jatkuvasti, ja tilanteen muuttuessa toimintaohjeita henkilöstölle ja kuntalaisille tarkastellaan uudelleen.

2.7.2020: Soittokierros yli 70-vuotiaille on päättynyt. Lue lisää täältä.

 

[Sivua muokattu viimeksi 7.9.2020, lisätty mm. linkki Kainuun soten 5.9. julkaisemaan tiedotteeseen.]

 

 

Suomussalmi