Ajankohtaista tietoa koronavirukseen liittyen

Koronarokotusten ajan­va­raus on jäl­leen avoin­na kai­kil­le 16 vuot­ta täyt­tä­neil­le Kai­nuus­sa asu­vil­le. Ai­ka va­ra­taan kir­jau­tu­mal­la Oma­so­teen (oma­so­te.kai­nuu.fi) ja va­lit­se­mal­la ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus se­kä ha­lut­tu paik­ka­kun­ta. Ajan voi va­ra­ta myös soit­ta­mal­la ta­kai­sin­soit­to­nu­me­roon 044 709 3788. Tar­kem­mat oh­jeet on luet­ta­vis­sa osoit­tees­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Al­le 18-vuo­tiai­den ajan­va­rauk­set voi teh­dä ai­noas­taan pu­he­li­mit­se. Ajantasainen tiedotus on Kainuun soten koronarokotussivulta. Linkki sivulle tässä.

16.7.2021: Auta pysäyttämään koronan leviäminen

Koronaepidemia leviää nyt Suomessa erityisesti nuorison ja nuorten aikuisten keskuudessa. Kainuun sote kehottaa tiedotteessaan (16.7.2021, linkki Kainuun soten sivuille tiedotteeseen tässä) nyt erityiseen varovaisuuteen oman perhe- tai lähipiirin ulkopuolisissa kontakteissa. Tartuntojen nopea kasvu lisää altistumisen mahdollisuuksia erityisesti nuorten kohtaamisissa, mikäli varotoimia ei noudateta. 

14.7.2021: Kainuun alueen suositukset ennallaan Kajaanin tilanteesta huolimatta

Kajaani on edelleen koronatilanteessa kiihtymisvaiheeseen, mutta muu maakunta on edelleen perustasolla. Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män on 13.7. päättänyt pitää suo­si­tuk­set en­nal­laan

Ko­ko Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

  • Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään. Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys. Pai­kal­lis­ten vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa kaik­kial­la.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.

Lue koko Kainuun soten tiedot täältä: Kainuun koronasuositukset ennallaan  (Linkki avautuu uuteen välilehteen ja Kainuun soten sivuille.)

 

2.6.2021: Kokoontumisrajoitukset purettu, mutta suosituksia ja ohjeita on syytä edelleen noudattaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) on kumonnut 1.6.2021 (lue päätös täältä, linkki pdf-tiedostoon) Kainuun alueen yleisiä tilaisuuksia ja kokouksia koskevat kokoontumisrajoitukset. Vaikka kokoontumisia ei enää rajoiteta, tulee tilaisuuksissa noudattaa edelleen tartuntalain mukaisia hygieniakäytäntöjä kuten mm. mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien ylläpitoon. Suomussalmen kunnan tiloissa voi jälleen järjestää yleisiä kokouksia ja tilaisuuksia, kunhan em. tartuntalain mukaisia ohjeita noudatetaan. Kokousten ym. tilaisuuksien pitäminen etänä on silti suositeltavaa. 

Asiointi kunnantalolla on mahdollista, vaikkakin edelleen suositellaan asioiden hoitamista puhelimitse, sähköpostitse tai muilla etäyhteyksillä. Kunnantalon asiointiaika on arkisin klo 9–15. (Huom. kunnantalo on tavalliseen tapaan suljettu heinäkuun ajan, 2.8.2021 saakka.) 

Viranomaiset, kunta mukaan lukien, ovat valmiudessa antamaan uusia suosituksia, ohjeita ja määräyksiä, jos koronaepidemiatilanne muuttuu. 

Suomussalmen kunta muistuttaa, että varautuminen ja suojautuminen on edelleen tärkeää, koska koronavirusta esiintyy vielä. 

Rokotuksen ottaminen on myös tärkeää. Kunta muistuttaa, että vaikka rokote suojaakin hyvin koronavirustautia vastaan, se ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja jatkotartuttamisen riskiä. Siksi myös yhden tai kaksi rokoteannosta saaneiden on huolehdittava edelleen käsihygieniasta, pidettävä turvavälejä, käytettävä kasvomaskeja silloin kun lähikontaktia ei voi välttää ja hakeuduttava koronatestiin vähäisistäkin oireista.  

 

Ajantasaista tietoa on saatavissa Kainuun soten netistä osoitteesta sote.kainuu.fi/koronainfo sekä englanniksi sote.kainuu.fi/en/covid-19 

24.11.2020: Suomussalmen terveysasema tiedotti Facebook-sivullaan seuraavasti: Covid-testaus toimii Suomussalmen vastaanotolla. Soitto etukäteen on välttämätön ajan varaamiseksi p. 08-6156 6200 tai voit varata arkipäiville ajan testaukseen itse Omasoten kautta. Jos asiakas käy pelkässä covid-testissä, on käynti maksuton. Sisäänkäynti pandemiavastaanotolle on ns. Välskärin ovesta (eli ei pääovesta), pihalla on kyltti, joka ohjaa pandemiavastaanotolle.

Kasvomaskien jako

Vähävaraiset suomussalmelaiset voivat edelleen hakea maksutta kasvomaskeja Kylpylä Kiannon Kuohujen lippukassalta sen aukioloaikoina.

Muuta ajankohtaista

Valtioneuvoston julkaisema koronaohjeita sisältävä kuva. Me kaikki voimme estää viruksen leviämistä, muista turvaväli jne.
Valtioneuvosto muistuttaa tällä julisteella toimista, joilla me kaikki voimme osaltamme estää viruksen leviämistä. 

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta numerossa 0295 535 535. Tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Numeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

[Sivua päivitetty viimeksi 16.7.2021.]

 

 

Suomussalmi