Ajankohtaista tietoa koronavirukseen liittyen

Suomussalmella koronarokotuksia annetaan neuvolassa (osoite Välskärinkuja 1) seuraavina päivinä:

 • To 21.10. klo 12–15

Ajanvarausta ei tarvita. Tarkista tulevat rokotusajat Kainuun soten koronainfosivulta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

21.10.2021: Kainuun sote aloittaa kolmannet rokoteannokset 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville ja riskiryhmiin kuuluville. Lue lisää Kainuun soten sivuilta, linkki avautuu uuteen välilehteen.

29.9.2021 Kainuu perustasolla – tulossa muutoksia suosituksiin
Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on to­den­nut ko­ko maa­kun­nan ole­van epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la.

Kainuun koor­di­naa­tio­ryh­mä on lin­jannut suo­si­tus­ten osal­ta seu­raa­vaa:

 • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus Kai­nuus­sa päät­tyy 31. lo­ka­kuu­ta (huom. Suomussalmen kunta on päättänyt noudattaa valtakunnallista suositusta. Kunnassa etätyösuositus päättyy 15.10.2021.)
 • Mas­ki­suo­si­tus kou­luis­sa päät­tyy 22. lo­ka­kuu­ta
 • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus ma­ta­lan ris­kin ti­lan­teis­sa päät­tyy 22. lo­ka­kuu­ta
 • Hoi­to- ja hoi­va­työs­sä kas­vo­mas­kin tai -vi­sii­rin käyt­tö­vel­voi­te säi­lyy edel­leen
 • Kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja lie­väoi­rei­sia ei jat­kos­sa tes­ta­ta, pois lu­kien so­te-am­mat­ti­lai­set
 • Per­he­ka­ran­tee­nien pi­tuus on jat­kos­sa 10 vrk, jo­ka las­ke­taan vii­mek­si sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta.

Ro­ko­tus­suo­ja olen­nai­nen pan­de­mian tu­kah­dut­ta­mi­ses­sa

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten kat­ta­vuus 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä kai­nuu­lai­sis­ta on kai­kis­sa kun­nis­sa yli 80 %:n ta­sol­la. ”Ro­ko­tuk­sis­sa ei täy­den sar­jan osal­ta vie­lä ol­la ta­voit­tees­sa. Tä­hän men­nes­sä kun­ta­lai­sil­la on kui­ten­kin ol­lut mah­dol­li­suus ro­kot­tau­tua, jo­ten va­ro­toi­mia voi­daan ylei­ses­ti pur­kaa. Tar­tun­to­ja tu­lee edel­leen ole­maan, mut­ta ris­ki ja suo­jau­tu­mi­sen vas­tuu koh­dis­tuu nyt ro­kot­ta­mat­to­miin. El­lei ro­ko­tus­suo­jaa ole, on syy­tä nou­dat­taa suo­si­tuk­sia, ke­hot­taa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Ma­ta­la tar­tun­ta­ris­ki on tyy­pil­li­ses­ti ly­hyt­kes­toi­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ko­koon­tuu pie­ni jouk­ko ih­mi­siä ja muil­ta osin nou­da­te­taan ylei­siä hy­gie­niaoh­jei­ta. Esi­mer­kik­si kaup­pa-asioin­ti, opis­ke­lu tai lii­kun­ta ovat yleen­sä ma­ta­lan ris­kin ti­lan­tei­ta. Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa se­kä toi­sen as­teen ja ala­kou­lun lä­hio­pe­tuk­ses­sa tar­tun­ta­ris­ki on seu­ran­ta­tie­don va­los­sa pie­ni.

Tar­tun­ta­ris­kiä nos­taa run­saat lä­hi­kon­tak­tit esi­mer­kik­si ylei­sön ruuh­kau­tues­sa tai kon­tak­tia­jan kas­vaes­sa. Näis­sä ti­lan­teis­sa mas­kien käy­töl­lä, kä­si­hy­gie­nial­la ja lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­sel­lä saa­daan edel­leen vä­hen­net­tyä tar­tun­ta­ris­kiä.

Kainuun sote testaustauksesta (15.9.2021)

Kansallisen testaus- ja jäljitysstrategian mukaan painopiste pandemian seurannassa ja torjunnassa muuttuu rokotusohjelman vaikuttavuuden arviointiin ja tartuntojen ehkäisemiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rokotuskattavuuden nostaminen on merkittävin tekijä yhteiskunnan avautumisen ja normalisoitumisen kannalta.

Matalan kynnyksen testaaminen jatkuu, mutta testit keskitetään erityisesti niihin, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa. Testaus painottuu pikatesteihin. Kotitestausta suositellaan, mutta se ei korvaa terveydenhuollon testejä, eikä niiden perusteella voida tehdä karanteeni- tai eristyspäätöksiä.

Koronavirustesti voidaan myös jatkossa ottaa lääketieteellisin perustein kaikilta, joilla on koronatautiin viittaavia oireita. Kainuussa testit kohdennetaan erityisesti:

 • rokottamattomiin tai yhden rokoteannoksen saaneisiin, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita
 • oireisiin rokottamattomiin, jotka ovat sairastaneet COVID-19-infektion yli 6 kk aiemmin
 • oireisiin kahteen kertaan rokotettuihin sote-ammattilaisiin, riskiryhmään kuuluviin tai sairaalahoitoon tuleviin sekä ns. vahvasti altistuneihin
 • alle 12-vuotiaisiin oireisiin mikäli on vahvasti altistunut tai perhepiirissä on yli 12-vuotiaita, joilla ei ole täyttä rokotesuojaa.

Yleisohjeena on, että yli 12-vuotiaat voivat negatiivisen testin jälkeen palata töihin tai kouluun oireiden salliessa ja varovaisuutta noudattaen. ”Pienten lasten vanhempien kannalta keskeisin muutos on siinä, että mikäli perheen vanhemmat ovat kahteen kertaan rokotettuja ja perheessä on vain alle 12-vuotiaita lapsia, eikä tiedossa ole altistumista koronavirustartunnalle, ei lieväoireista lasta tarvitse rutiininomaisesti testata”, selventää Olli-Pekka Koukkari.

Tartunnanjäljitystä jatketaan paikallisen ja alueellisen tarpeen mukaisesti. Tilanteen pahenemisen estämiseksi jäljityksessä painottuu erityisesti korkean riskin altistumistilanteet sekä tartuntaryppäiden ja laajojen ketjujen selvittäminen.

Ajantasaisin tieto rokotuksista löytyy Kainuun soten koronarokotussivulta. Linkki sivulle sote.kainuu.fi/koronarokotukset tässä, tai klikkaa osoitetta.

Ajantasaista tietoa on saatavissa Kainuun soten netistä osoitteesta sote.kainuu.fi/koronainfo sekä englanniksi sote.kainuu.fi/en/covid-19 

Testaus

Covid-testaus toimii Suomussalmen terveysasemalla. Soitto etukäteen on välttämätön ajan varaamiseksi p. 08-6156 6200, tai voit varata arkipäiville ajan testaukseen itse Omasoten kautta. Jos asiakas käy pelkässä covid-testissä, on käynti maksuton. Sisäänkäynti pandemiavastaanotolle on ns. Välskärin ovesta (eli ei pääovesta), pihalla on kyltti, joka ohjaa pandemiavastaanotolle.

Kasvomaskien jako

Vähävaraiset suomussalmelaiset voivat edelleen hakea maksutta kasvomaskeja Kylpylä Kiannon Kuohujen lippukassalta sen aukioloaikoina.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta numerossa 0295 535 535. Tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Numeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

[Sivua päivitetty viimeksi 21.10.2021.]

 

 

Suomussalmi